1841 YILINA AİT NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE BALAT KAZASI'NDA YAŞAYAN GAYRİMÜSLİMLER

Muttalip ŞİMŞEK

Özet


Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik tarihiyle ilgili yapılan araştırmalarda faydalanılan en önemli kaynaklardan birisi de "Nüfus Defterleri"dir. Bu defterler, sadece sayımı yapılan bölgelerdeki insanların isimlerini vermekle kalmamakta, ödeyecekleri vergilerden uğraştıkları mesleklere, çocuk sayılarından yaşlarına ve sağlık durumlarına kadar bir çok hususla ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Biz bu çalışmamızda, 1841 yılına ait 2919 ve 2920 numaralı iki nüfus defterine göre Söke Muhassıllığı'na bağlı Balat Kazası'nda yaşayan gayrimüslimlerin başta demografik durumu olmak üzere, ödedikleri cizye vergi oranlarına göre ekonomik durumlarını ve ikamet ettikleri bölgelerdeki uğraşı alanlarını değerlendirmeye çalıştık. Bunlara ilaveten, kayıtlara göre gayrimüslimlerin yaş durumlarını ve o dönemin imkan ve gerekleri çerçevesinde şahısların daha kolay tanınmasında referans olarak alınmak amacıyla defterlere kaydedilen fizikî özelliklerine dair bilgiler verdik. Yine incelediğimiz toplumda kullanılan isimler ve nüfusun gelişiminde önemli bir yere sahip olan çocuk sayılarını da tablo ve grafiklerle vermeye çalıştık.

Tam Metin: PDF