MALAKANLAR'IN ANADOLUDAKİ İZLERİ

Bayram AKÇA, Sinan KIYANÇ

Özet


Öz
Malakanlar, Çarlık Rusya’da ortaya çıkan muhalif Rus köylü hareketidir. Kiliseye ve onun yaptırımlarına başkaldıran bu topluluk kendi inanç sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu nedenle Malakanlar, Çarlık Rusya tarafından Kafkasya gibi işgal edilmiş bölgelere sürgün edilmişlerdir. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı (93 Harbi) ile Kars’ın Çarlık Rusya tarafından işgal edilmesiyle, Kafkaslara sürgün edilmiş Malakanlar’ın bir kısmı Anadolu’ya göç etmiştir. Malakanlar, Anadolu’da kurdukları köylerde Müslüman topluluklar ile yaşamışlardır. 1960’lı yıllara kadar süren bu birliktelik Malakanlar’ın bu toprakları terk etmesi ile son bulmuştur.
Bu çalışma kapsamında Malakanlar’ın Anadolu’ya göçü ve sonrasında Müslüman halkla ilişkileri bilgi ve belgeler ışığında araştırılmıştır. Malakanlar’ın Anadolu’dan ayrılışları incelenmiş ve sonucunda geride bıraktıkları izleri ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Malakan, Anadolu, Kars, Rusya, Kafkaslar


Abstract
Malakans are the Russian opposition villagers’ movement emerged in Tsarist Russia. This community which revolted against Church and its sanctions formed their own belief systems. Therefore, Malakans were exiled to the regions by Tsarist Russia like Kars. During 1877-1878 Ottoman Russia War (93 War) when Kars was occupied by Tsarist Russia, some of the Malakans who were exiled to Caucasus emigrated to Anatolia. They lived in the villages that they had established together with Muslim communities. This togetherness which lasted until 1960s ended when Malakans abandoned this land.
In the scope of this study, Malakans’ emigration to Anatolia and then their relationships with Muslim society investigated in the light of information and documents. Malakans’ abandoning the Anatolia was examined and as a result, their traces were revealed.
Key Words: Malakan, Anatolia, Kars, Russia, Caucasus

Tam Metin: PDF