ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Murat SAKAL

Özet


Araştırmada üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri, cinsiyet, devam edilen fakülte ve bölüm ile yaşadığı bölge gibi demografik özelliklere göre incelenmiştir. Tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilen çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim gören 809 öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrencilerin çevrimiçi derse ilişkin hazırbulunuşluklarını ortaya çıkarmak amacıyla, Çevrimiçi Öğrenme İçin Hazır Bulunuşluluk Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma, demografik sorularla desteklenmiştir. Demografik soruların analizinde t testi ve ANOVA testi kullanılmış, ölçeğe ilişkin boyutlar faktör analizi ile bulunmuştur. Çalışmanın sonunda hazırbulunuşluğa ilişkin dört boyut bulunmuştur. Demografik sorulardan fakülte ve cinsiyete ilişkin soruların analizlerinin anlamlı çıktığı görülmüştür. Eğitmenlerin ve öğrencilerin çevrimiçi derslere ilişkin hazırbulunuşluk düzeylerinin artırılması için kurumsal düzeyde çalışmalar yapma zorunluluğu olduğu görülmüştür.

Tam Metin: PDF