TÜRKİYE ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ SINAMA DURUMLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Buket ÇİFTER, Metin AŞÇI

Özet


Bu çalışmada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 4. sınıf Sosyal Bilgiler programları, sınama durumları açısından karşılaştırılarak, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler programı ile sınırlandırılan bu çalışma, konusu gereği uluslararası karşılaştırmalı bir çalışmadır. Çalışmada var olan durumu olduğu gibi ortaya koymak amaçlandığından tarama modeli kullanılmıştır. Ülkelerin eğitim sistemleri ve öğretim programlarına ait bilgiler literatür taramasıyla kütüphanelerden ve internetten elde edilen bilgilerden sağlanmıştır. Bu bilgiler, doküman analizi yöntemiyle değerlendirilerek çalışma için gerekli olan veriler elde edilmiştir. Ülkelerin Sosyal Bilgiler programı ölçme ve değerlendirme boyutları Amerika Birleşik Devletleri programı temel alınarak 4. sınıf düzeylerinde incelenmiştir.
Çalışma bulguları açısından ele alındığında görülmektedir ki, her iki ülkede de Sosyal Bilgiler dersinin değerlendirme aşamasında gözlemlenen benzerlikler ve farklılıklar, ülkelerin programları oluştururken temel aldıkları felsefeden kaynaklanmaktadır. Bu felsefeler evrensel anlamdaki karşılıklarından ziyade ülkelerin öznel ihtiyaçlarından ve ülkelerin kendi ulusal filizlerinden geçirilerek oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum da beraberinde programların ölçme ve değerlendirme açısından benzer ve farklılıklarına yol açmaktadır. Çalışmanın sonuçları, ele alınan her iki ülkenin, 4. sınıf Sosyal Bilgiler programı öğrenci başarısı değerlendirmesinde ürüne ve sürece dayalı bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Farklılıklar açısından ele alındığında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenci başarısını değerlendirmede, yüksek seviyede hazırlık stratejileri ile düşük seviyede hazırlık stratejilerinin eş zamanlı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Tam Metin: PDF